Adatkezelési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A CSOKONAI NONPROFIT KFT. ÁLTAL SZERVEZETT TÁBOR KAPCSÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL

Tájékoztatjuk, hogy a Csokonai Nonprofit Kft. által szervezett táborba történő jelentkezés és gyermeke védelme céljából a gyermeke alábbi adatait kezeljük.

A kezelt adatok köre:

I.

 • gyermek neve;
 • gyermek személyazonosító adatai (anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme);
 • a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. melléklete (egészségügyi nyilatkozat) szerinti
 • egészségügyi adattartalom;
 • szülő vagy törvényes képviselő neve;
 • szülő vagy törvényes képviselő telefonszáma;

II.

 • gyermek TAJ száma;
 • szülő vagy törvényes képviselő e-mail címe;
 • a gyermekről készített kép- és videofelvétel;
 • sürgős esetben értesítendő hozzátartozó neve, elérhetősége;
 • étel-allergiára, gyógyszerszedésre, krónikus betegségre vonatkozó
 • egészségügyi adatok;
 • egyéb, a gyermeket érintő információ, adat;
 • Covid 19-re vonatkozó információk;
 • a gyermeket táborba szállító személy neve, telefonszáma.

Az I. pontban felsorolt személyes adatok tekintetében az adatkezelés – figyelemmel a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben foglalt kötelezettségre – a GDPR 6. cikk (2) bekezdésének c) pontjára alapján és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § a) pontjában előírtak szerinti jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

A II. pontban felsorolt személyes adatok tekintetében az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában, illetve az Infotv. 5.§ b) pontjában előírtak szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul. Tájékoztatjuk, hogy a táborban az adatkezelő vagy megbízása alapján külső közreműködő (fotós) által készített azon kép- és videofelvételeket, amelyeken gyermeke felismerhető, beazonosítható, az adatkezelő a honlapján, közösségi oldalain és a táborral kapcsolatban az

Adatkezelő nyomtatott felületein, kiadványaiban nyilvánosságra hozza. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást, valamint hozzájárulását a hozzájárulásával kezelt adatok tekintetében bármikor visszavonhatja, így különösen kérheti a gyermeke információs önrendelkezési jogainak érvényesítése érdekében az adatkezelő részére küldött nyilatkozattal az érintett kép- és videofelvételek fenti weboldal(ak)ról történő törlését az alábbi elérhetőségeken.

Adatkezelő neve: Csokonai Nonprofit Kft.

Postai címe: 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.

E-mail címe: iroda@csokonai15.hu

Telefonszáma: +36 1 720 5456

Adatvédelmi tisztviselő: Szabó M. Ügyvédi Iroda

E-mail címe: iroda@szabom.hu

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

 • Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefonszám: +36 1 391 1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal:naih.hu

Alulírott törvényes képviselő kifejezetten és egyértelműen hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott fenti, II. pontban rögzített személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatásában foglaltak szerint kezelje.

Kelt: Budapest, 2024. ……………………… hónap … nap

…………………………………………

Szülő/törvényes képviselő aláírása